Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość zarządzana plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

REGULAMIN

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez  Engram MMT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 b, 35-103 Rzeszów, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000662542, REGON 180279063, NIP 8191616933, adres e-mail: biuro@engramtools.pl (zwaną dalej: "Engram" lub "Sprzedającym"), w formule tradycyjnej oraz za pośrednictwem Platformy ENGRAM CONNECT dostępnej na stronie http://engramtools-econnect.pl/public/login, na zasadach i warunkach w nim określonych. Regulamin opisuje także zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Sprzedaż Produktów w oparciu o niniejszy Regulamin prowadzona jest tylko i wyłącznie na rzecz Klientów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość i warunki sprzedaży konsumenckiej oraz sprzedaży odbiorcom handlowym należy każdorazowo indywidualnie ustalić z Działem Obsługi Klienta, pod danymi kontaktowymi podanymi w § 1 poniżej. Z postanowień niniejszego Regulaminu wyłączone są nadto usługi świadczone w Systemie CUBE oraz Szaf Narzędziowych, których realizacja następuje na podstawie odrębnej umowy.

 

 

§ 1 Dane Kontaktowe

1. Wszelkich informacji w przedmiocie obsługi Platformy ENGRAM CONNECT, możliwości składania zamówień w formule tradycyjnej oraz informacji o produktach udziela Dział Obsługi Klienta:

- pod numerem telefonu: +48 17 779 91 31, do Państwa dyspozycji w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 bądź

- via e-mail, pod adresem zamówienia@engramtools.pl

2. Reklamacje i uwagi w zakresie działania Platformy ENGRAM CONNECT lub co do Produktów powinny być składane w sposób określony w § [7] niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 Słownik

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez firmę Engram, za pośrednictwem Dostawcy, Produktów określonych w Zamówieniu, za zryczałtowaną opłatą w wysokości 22 zł netto (słownie dwadzieścia dwa złote netto), doliczaną każdorazowo do wartości Zamówienia, przy czym Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionych Produktów. Odbioru można dokonać w Dziale Obsługi Klienta godzinach od 8.00 do 16.00 w Dni robocze, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. Dostawy Produktów o wartości powyżej 500 zł (słownie: pięciuset złotych) netto realizowane są nieodpłatnie.
 3. Dostawca – oznacza obraną przez Engram firmę kurierską, za pośrednictwem której, w braku odmiennych postanowień, Engram dostarcza Klientom Produkty.
 4. Forma dokumentowa - dopuszczona przez Strony wiążąca forma zawarcia i realizacji Umowy, która - zgodnie z dyspozycją art. 77² kc, dla swej ważności  wymaga jedynie złożenia oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie (także w formie elektronicznej). Za formę dokumentową w ramach realizacji Umowy uznaje się przede wszystkim wiadomość e-mail przesłaną przez upoważnionego pracownika Engram lub przez Klienta, a także każde  treści umieszczane na Platformie  ENGRAM CONNECT;
 5. Formuła Tradycyjna - sposób składania zamówień za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, kierowanej na adres e-mail zamówienia@engramtools.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 17 779 91 31 bądź za pośrednictwem przedstawiciela handlowego, bezpośrednio w siedzibie Engram lub w siedzibie Klienta. Zamówienia telefoniczne, w braku odmiennych ustaleń, wymagają Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji co najmniej w formie dokumentowej.
 6. Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem odbiorców handlowych. Identyfikacja Klienta następuje poprzez podany podczas Rejestracji numer NIP;
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Engram celem realizacji Zamówień, który zawiera funkcjonalności opisane w § 3  Regulaminu;
 8. Login i Hasło - oznacza indywidualne dane do logowania na platformie ENGRAM CONNECT ustalane przez Engram, składające się z akronimu klienta, imienia i nazwiska osoby wyznaczonej przez Klienta do składania zamówień, oraz hasła dostępu do platformy ENGRAM CONNECT.
 9. Produkt - oznacza produkt przedstawiony przez Engram za pośrednictwem Platformy ENGRAM CONNET lub zaprezentowany na stronie internetowej www.engramtools.pl lub materiałach promocyjnych i reklamowych. Pod podjęciem Produktu rozumie się też wszelkie narzędzia specjalne, dostarczane na indywidualne zamówienie Klienta, jeżeli ich Dostawa nie jest prowadzona w Systemie CUBE oraz Szaf Narzędziowych.  W razie wątpliwości poczytuje się, iż prezentacja Produktu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny;
 10. Strony lub Strony Umowy - firma Engram oraz Klient łącznie;
 11. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną (za pośrednictwem Platformy ENGRAM CONNECT lub w formule tradycyjnej, także przy użyciu Formy Dokumentowej, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a firmą Engram;
 12. Użytkownik - wskazana przez Klienta na Platformie ENGRAM CONNECT osoba upoważniona do składania w jego imieniu wiążących oświadczeń woli i wiedzy. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o prawach i obowiązkach Klienta, należy przez to rozumieć prawa i obowiązki Użytkownika;  

 

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż Produktów dostępnych w ofercie Engram odbywa się w ramach jednej z formuł tradycyjnych, opisanych § 2 pkt. 5 niniejszego Regulaminu lub na Platformie ENGRAM CONNECT, na warunkach i zasadach określonych poniżej.  Jeżeli Strony na piśmie lub w formie dokumentowej nie postanowią inaczej, zasady określone w  § 5 - 7 niniejszego Regulaminu są wspólne dla wszystkich Zamówień składanych przez danego Klienta, bez względu na sposób ich złożenia.

2. Platforma ENGRAM CONNECT jest serwisem internetowym, umożliwiającym Klientom:

1) zapoznanie się z Produktami oferowanymi przez firmę Engram do sprzedaży, w tym z ich ceną katalogową oraz z ich właściwościami

2) zawarcie Umowy Sprzedaży dotyczącej oferowanego Produktu, 

3) dostęp do archiwum transakcji zawieranych pomiędzy firmą Engram a Klientem, w tym podgląd wystawionych ale nieuregulowanych faktur wraz ze statusem płatności i zamówień.

Zamówienia składane w formule tradycyjnej, począwszy od dnia 01 stycznia 2018 r.,  są widoczne na Platformie ENGRAM CONNECT w zakładce: Zamówienia, i są realizowane na wspólnych zasadach.

2. Korzystanie z usług świadczonych przez Engram drogą elektroniczną  jest możliwe pod warunkiem posiadania aktywnego konta e-mail oraz pod warunkiem korzystania z aktualnej/najnowszej wersji dowolnej przeglądarki internetowej.

Korzystanie ze świadczonych drogą elektroniczną usług, opisanych w § 3 ust. 2 jest możliwe jedynie po uzyskaniu przez klienta dostępu do Konta Klienta.

4. Firma Engram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta podczas pracy na Platformie ENGRAM CONNECT. Sprzęt komputerowy Klientów powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje programów antywirusowych i programów typu „firewall”. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła przypisanego do Konta Klienta. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Engram, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.  

5. Engram  tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Platformie ENGRAM CONNECT, jednak nie zwalnia to Klienta z samodzielnego zabezpieczenia wykorzystywanego sprzętu komputerowego przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i przed działaniem złośliwego oprogramowania.     

5. Platforma ENGRAM CONNECT dostępna jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym Zamówienia podejmowane są do realizacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Firma Engram  zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, za uprzednim powiadomieniem Klientów korzystających z Platformy ENGRAM CONNECT, przerw w jej funkcjonowaniu niezbędnych do wykonania czynności związanych z jej konserwacją, modernizacją lub zabezpieczeniem. Firma Engram zobowiązuje się opublikować powiadomienie na stronie internetowej  oraz na stronie logowania do Platformy co najmniej dzień przed planowaną przerwą.

6. Firma Engram nie pośredniczy w płatnościach dokonywanych przy zakupie Produktów z oferty firmy  i nie świadczy w tym zakresie usług płatniczych o których mowa w ustawie o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

 

§ 4 Rejestracja Konta Klienta na Platformie ENGRAM CONNECT

1. Zamówienia za pośrednictwem Platformy ENGRAM CONNECT mogą być realizowane jedynie po uprzedniej rejestracji Konta Klienta. Dla jednego Klienta może zostać utworzone więcej niż jedno konto użytkownika.

2. W celu rejestracji Klient wypełnia dostępny na stronie https://engramtools-econnect.pl/public/signup formularz, podając obrany przez siebie Login i Hasło. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne.

3. Wszelkie omyłki pisarskie i niezgodności w podanych podczas Rejestracji danych powinny być natychmiast zgłaszane firmie Engram w sposób opisany w § 7. Nieprawidłowa realizacja zamówienia bądź opóźnienie w Dostawie z uwagi na podanie informacji niepełnych lub nierzetelnych obciąża wyłącznie Klienta.

4. Po wypełnieniu formularza, każdy z Klientów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówień oraz w celu korzystania z innych funkcjonalności Platformy. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz zaznaczenie opcji wyrażam zgodę na przetwarzanie danych jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Engram  do przetwarzania danych osobowych Klienta w wskazanym w upoważnieniu zakresie.

6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach marketingowych i/lub otrzymywania Newslettera, na zasadach określonych w § 8 Niniejszego Regulaminu. W takim przypadku, Engram wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Engram lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy Engram lub reklamodawców współpracujących z firmą Engram, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

8. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, na wyraźne życzenie Klienta, konto może zostać mu udostępnione przez Engram, który przesyła na podany przez Klienta adres e-mail login i hasło.

 

§ 5 Autoryzacja Konta i Realizacja Zamówień

1.Celem Autoryzacji Konta Klienta lub potwierdzenia tożsamości Klienta, składającego Zamówienie po raz pierwszy (zarówno na Platformie ENGRAM CONNECT, jak i w formule tradycyjnej), Engram wymaga dokonania uprzedniej płatności pełnej kwoty wskazanej w wygenerowanej Klientowi fakturze VAT pro-forma (Przedpłata). Za zgodą Engram, możliwa jest realizacja pierwszego Zamówienia z uzgodnionym terminem płatności, jednak do kwoty nie wyższej niż 1000 zł netto. Dokonanie przez Klienta płatności za pośrednictwem rachunku bankowego prowadzonego przez Bank lub Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową, podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, traktuje się jako potwierdzenie tożsamości Klienta i/lub Autoryzację Konta. Jakakolwiek sprzeczność pomiędzy podanymi w treści Zamówienia lub na Platformie ENGRAM CONNECT danymi Klienta a danymi wskazanymi na dokumencie przelewu uprawnia Engram do wstrzymania Dostaw lub blokady Konta do czasu wyjaśnienia rozbieżności.

2. Każde kolejne Zamówienie realizowane jest na warunkach płatności ustalonych indywidualnie przez pracownika Engram. O terminie dostawy Engram każdorazowo informuje Klienta, w zależności od rodzaju zamówionych Produktów. Wskazany przez Klienta w Zamówieniu termin realizacji zamówienia, nie jest wiążący.

3. Klient przesyła zamówienie pod dane Kontaktowe wskazane w § 1 Regulaminu lub - za Pośrednictwem Platformy ENGRAM CONNECT, za pomocą opcji "Wyślij Zamówienie".

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie firmie Engram oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Engram niezwłocznie, nie później jak w  okresie dwóch dni roboczych, weryfikuje dostępność wskazanych Produktów, przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub umieszcza na Platformie ENGRAM CONNECT potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz wystawia fakturę VAT z terminem płatności. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, w rozumieniu art.662 kc.

5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia pod względem wszystkich elementów zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zamówienia, a treścią potwierdzenia zamówienia, za wyjątkiem terminu realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest o powyższym fakcie zawiadomić Sprzedającego. W przeciwnym wypadku, o warunkach zawartej Umowy decyduje treść  potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Milczące przyjęcie potwierdzenia zamówienia przez Klienta skutkuje zobowiązaniem Klienta do odbioru Produktu na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia. Nie odebranie przez Klienta zamówionego Produktu w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia, nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za produkt zgodnie z ustaloną ceną.

6. W przypadku czasowego braku Produktu objętego zamówieniem albo braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, Engram poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

§ 6 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Platformy ENGRAM CONNECT, katalogach lub cennikach, zmieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny netto (bez podatku VAT) i określone są w złotych polskich, nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy oraz nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.  Ceny widoczne na Platformie ENGRAM CONNECT uwzględniają przyznane Klientowi indywidualnie rabaty i upusty.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 1, Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty po otrzymaniu faktury VAT w terminie i na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze. Datą zapłaty jest data wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego. W braku odmiennych ustaleń, oryginał faktury VAT jest każdorazowo dołączany do dostarczanego Klientowi Produktu. W przypadku nieuregulowania płatności przez Klienta w wyznaczonym terminie, Engram jest uprawniony do naliczana odsetek ustawowych za opóźnienie.

3. Nieuregulowanie należności w terminie określonym w fakturze VAT, upoważnia Engram do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji przyjętych Zamówień w uzgodnionych terminach. Engram może w powyższym wypadku uzależnić wykonanie nowego Zamówienia złożonego przez Klienta, który zalega z płatnościami, od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia.

4. Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego, prawo własności do Produktów zostaje przeniesione na Klienta z chwilą całkowitej zapłaty ceny, łącznie z należnościami ubocznymi oraz ewentualnych dodatkowych należności związanych z realizacją Zamówienia. Ryzyko utraty i zniszczenia Produktów przechodzi na Klienta z chwilą wydania przez Engram Produktu firmie kurierskiej.

 

§ 7 Postępowanie Reklamacyjne

1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania zawartości przesyłki otrzymanej w ramach Dostawy, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. Stosownie do warunków Dostawy, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. W przypadku Odbioru osobistego, Klient jest zobligowany do zbadania zawartości przesyłki w chwili odbioru.

2. Wszelkie reklamacje mogą być  składanie:

a) w formie pisemnej – osobiście, w punkcie Dziale Obsługi Klienta, o których mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, w siedzibie Engram lub przesyłką pocztową nadaną na adres siedziby Engram podany w § 1 powyżej

b) ustnie – telefonicznie albo osobiście podczas wizyty przedstawiciela Engram w siedzibie Klienta lub w Dziale Obsługi Klienta

c) via e-mail, na adres biuro@engramtools.pl.

3. Reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące Produktów winny być składane nie później jak w terminie 5 dni roboczych od dnia Dostawy. Wady ukryte podlegają rękojmi w okresie  roku od daty Dostawy, z zastrzeżeniem, iż także powinny być zgłoszone nie później jak w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia.  Odpowiedź na reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Engram poinformuje Klienta, który złożył reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie powinien  wówczas przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Odpowiedź na Reklamację Klienta udzielana jest w postaci papierowej lub w postaci innego trwałego nośnika informacji i przekazywana osobiście lub przesyłką pocztową wysłaną na aktualny adres korespondencyjny Klienta, a w przypadku, gdy adres Klienta nie jest zarejestrowany w odpowiedniej bazie danych – na adres wskazany w Reklamacji. Na reklamacje składane w formie dokumentowej Engram może odpowiedzieć w tej samej formie.

5. W razie uzasadnionej potrzeby, celem rozpatrzenia reklamacji jakościowej Produktu, Klient może zostać zobowiązany do dostarczenia, na swój koszt, reklamowanego Produktu wraz z kompletnym opisem reklamacji.

6. W przypadku uznania reklamacji, Engram - w razie możliwości, dokona naprawy wadliwego Produktu, lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy Produkt wolny od wad, a jeżeli taka wymiana nie będzie możliwa - zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty uznania reklamacji.

7. Odpowiedzialność Engram z tytułu Zamówień realizowanych w oparciu o treść niniejszego Regulaminu ograniczona jest do wartości netto zakupionych Produktów.

8. Wniesienie reklamacji lub stwierdzenie braków jakościowych czy ilościowych w trakcie Dostawy nie zwalnia Klienta z dokonania płatności za Produkt w ustalonym terminie.

9. Postanowienia ust. 2 - 4, 6 i 7 stosuje się wprost do Reklamacji dotyczących  usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym do Reklamacji dotyczących sposobu działania i funkcjonalności Platformy ENGRAM CONNECT, z zastrzeżeniem, iż wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny być zgłoszone niezwłocznie, nie później jak w terminie 5 dni od dnia wykrycia wady.

10. Engram nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych. Engram nie ponosi odpowiedzialności nadto za brak dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną z przyczyn od niego niezależnych. Ze względów bezpieczeństwa Engram  ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do świadczonych usług na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

11. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Engram nie odpowiada za szkody powstałe w związku z użytkowaniem Platformy ENGRAM CONNECT, powstałe w związku z innymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną lub przy okazji ich wykonywania a nadto, nie odpowiada za niemożność korzystania z ww. usług przez Klienta, jeżeli ma to związek z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

12. Engram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

13. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną bądź przy okazji ich świadczenia, jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Klienta w zakresie korzystania z ww. usług działań sprzecznych z Regulaminem.

 

§ 8 Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Engram świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, nieodpłatnie:

-usługę prowadzenia Konta Klienta, o funkcjonalnościach opisanych w § 3 ust. 2 powyżej

- usługę Newsletter'a, polegającą na cyklicznym przesyłaniu przez Engram, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach lub usługach w ofercie Engram oraz o aktualnych promocjach. Newsletter zawiera informacje handlowe, o których mowa w art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola na Platformie B2B w zakładce „moje dane”. Zrezygnować z usługi można także osobiście pod adresem wskazanym w § 1 Regulaminu. Wypowiedzenie ww. usługi ma skutek natychmiastowy.

3.Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do rezygnacji z usługi prowadzenia Konta Klienta, z zastrzeżeniem, iż do rozwiązania umowy świadczenia tejże usługi dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatniego ze złożonych za pośrednictwem Platformy ENGRAM CONNECT zamówień lub z chwilą przekazania informacji o braku możliwości realizacji ostatniego zamówienia. Celem rezygnacji z usługi prowadzenia Konta Klienta, Klient przekazuje Engram informację w ww. zakresie w sposób określony w §7 ust. 2 niniejszego Regulaminu, przy czym rezygnacja złożona w formie ustnej jest każdorazowo potwierdzana przez Engram w formie dokumentowej.

§ 9

Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Engram,  jako administrator danych osobowych Klienta, przetwarza jego dane osobowe w celu zawarcia, obsługi i wykonania Umowy i realizacji Dostawy, w celu świadczenia usług opisanych w § 8 niniejszego Regulaminu drogą elektroniczną, w celach marketingowych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz w celach archiwalnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem. Klient ma prawo dostępu w każdym czasie do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i zmiany. Klient ma także prawo do żądania niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych w całości lub w części a także do ograniczenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym zakresie, jednak w przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej  usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

3. Engram przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) , Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest wraz z pierwszym zamówieniem składanym w Formule Tradycyjnej bądź podczas rejestracji Konta na Platformie ENGRAM CONNECT.

4. Engram przetwarza dane osobowe przekazane przez Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności, i nieujawniania ich innym  podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Klienta bądź też na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Strona internetowa Sprzedającego oraz Platforma ENGRAM CONNECT wykorzystuje pliki Cookies co oznacza, że pliki te są przez Engram zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z ww. usług.  Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania ze strony lub z Platformy ENGRAM CONNECT i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Klienta, na podstawie historii jego korzystania z danych funkcjonalności.

6. Klient  ma prawo w każdym momencie korzystania ze strony Sprzedającego lub Platformy ENGRAM CONNECT zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. W celu ponownego uruchomienia obsługi Cookies należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki Cookies mogą być w większości przypadków usunięte przez Klienta za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

7. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Klienta lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach

 

§ 10 Wygaśnięcie/likwidacja Konta Klienta

1. Engram jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w przypadku udostępnienia danych logowania osobom nieuprawnionym a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy ENGRAM CONNECT. Engram zawiadamia Klienta o blokadzie Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu Rejestracyjnym.

2. Engram zastrzega sobie prawo do dokonania blokady Konta Klienta w przypadku nieodnotowania żadnych logowań lub niedokonywania żadnych Zamówień w okresie ostatniego roku oraz w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§ 11 Ochrona praw własności intelektualnej

1. W związku z tym, że zarówno strona internetowa Sprzedającego, jak i Platforma ENGRAM CONNECT, zawierają treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

2.  Dane udostępniane na platformie Engram Connect są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ENGRAM MMT Sp. z o.o. Sp. K., w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Osoby, które otrzymały dostęp do platformy Engram Connect nie są uprawnione do przekazywania, ujawniania i wykorzystywania jakichkolwiek informacji do których będą mieć dostęp za pośrednictwem platformy Engram Connect, w szczególności lecz nie wyłącznie: danych handlowych dotyczących asortymentu spółki, cen towarów, wartości rabatów, sposobów udzielania rabatów, stanów magazynowych, oraz innych informacji zamieszczonych na platformie Engram Connect.

3. Korzystanie z jakichkolwiek treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, jeżeli nie jest związane z dozwolonym dla Użytkownika użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody Engram wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.

 

 

§ 12 Zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej tj. 12 kwietnia 2018 r. oraz na Platformie ENGRAM CONNECT. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez Engram poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej lub poprzez publikację na Platformie ENGRAM CONNECT informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.   

4. Wszystkie zamówienia potwierdzone przez Engram jako przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Regulamin zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, które bez zgody Engram nie mogą być rozpowszechniane ani powielane.

2. Oznaczenie i tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych mają znaczenie wyłącznie informacyjne.

2. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Do rozpatrzenia ewentualnych sporów  właściwym będzie Sąd dla siedziby Engram.

3. Wszelkie pisma, listy polecone i powiadomienia wysyłane przez Engram na adresy siedzib wskazane przez Klienta w formularzu podczas Rejestracji bądź podczas składania Zamówień w formule tradycyjnej, będą uznane za doręczone. Każdy z Klientów jest zobowiązany do powiadomienia co najmniej w formie dokumentowej  o zmianie adresu do doręczeń.

4. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dotrzymanie zobowiązań wynikających czynności realizowanych w oparciu o niniejszy Regulamin, a spowodowane działaniem tzw. Siły Wyższej. Działanie Siły Wyższej odnosi się do: strajków, klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych czynników zewnętrznych niezależnych od woli Stron i nie dających się przewidzieć zdarzeń. W celu skorzystania z klauzuli dotyczącej Siły Wyższej strona nie mogąca się wywiązać ze swoich zobowiązań powinna poinformować drugą Stronę co najmniej w formie dokumentowej o przyczynach takiego stanu rzeczy w terminie 4 dni od chwili zaistnienia Siły Wyższej. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają aktualne uzgodnienia między Stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

0Schowek
W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?
get best tools